Skums / Wazamba
Pdjo reizi atjaunots: 31. j贖lijs, 2020

Wazamba kazino apskats

100% l蘋dz pat
500 +200
Bezmaksas griezieni
Kampaas
Bezmaksas griezieni
Naudas atmaksa
Turn蘋ri
Citi
Kampau bie鱉ums
Reti
Diezgan bie鱉i
Bie鱉i
Pieejamas sples
1500+
Pieder
Araxio Development N.V.
Dibints
2019

No pirm acu uzmetiena ir skaidri redzams, ka Wazamba nav tas regulrs tie禳saistes kazino, kdu ms to pieradm redzt. eit vien viet ir apvienotas kazino sples un kvesti. Re耀istrcijas laik J贖s izvlsieties sev varoni, ar kuru ar蘋 turpinsiet tlko spli uzlabosiet via prasmes, pildot ikdienas uzdevumus un krjot punktus, kurus apmain蘋siet pret bezmaksas griezieniem vai bonuss naudu. Jums ir izvle starp tr蘋s galveniem tliem Advar, Bonami un Chimola. Viss spl禳anas process ir sal蘋dzinams ar datorspli, tikpat aizraujo禳s, tpc ir skaidrs, kpc Wazamba ir tik daudz fanu, kaut gan vietne nca klaj tikai 2019. gad.

Jums nav juztraucas par kazino uzticam蘋bu un dro禳蘋bu, vietne tiek regulta zem Kirasao licences. Tas nodro禳ina, ka visas azartsp躁u aktivittes, depoz蘋tu iemaksas, laimestu izmaksas, personas datu aizsardz蘋bu, klientu atbalsta centra apkalpo禳ana u.c., darbojs saska ar at躁autm vadl蘋nijm.

Iepaz蘋禳ans bonusi un piedvjumi

Atsciet savu piedz蘋vojumu ar iepaz蘋禳anas bonusu, kas ir daudz dsnks, nek J贖s varat iedomties – 500 naudas atmaksa un 200 bezmaksas griezieni. Ar蘋 bonusa atsples nosac蘋jumi ir daudz atvieglotki nek konkurentiem 30x no iemakst depoz蘋ta, kura miniml summa ir 20. Ja J贖s vlaties saemt iepaz蘋禳anas bonusu, noteikti sazinieties ar klienta atbalsta centru Live at vai uzrakstiem epastu. T k klientu atbalsta centrs darbojas visu diennakti, Jums nenksies gaid蘋t ilgi.

Ar to bonuss piedvjumi nebeigsies, jo Wazamba galvenais uzdevums ir ne tikai piesaist蘋t jaunus spltjus, bet ar蘋 izklaidt patstv蘋gus klientus. Uz doto br蘋di ir pieejami 4 regulri piedvjumi. Diem鱉l, J贖s nevarsiet apvienot tos un izmantot vienlaic蘋gi, tau vienu pc otra vars gan. Jums b贖s izvle starp Uzldes bonusi, kur katru ned躁u tiks pievienoti 50 bezmaksas griezieni, ja depoz蘋ts ir veikts iepriek禳j ned躁; 50% atmaksas bonuss uz summu l蘋dz 700 + 50 bezmaksas griezieni br蘋vdiens, ja depoz蘋ts ir veikts no piektdienas l蘋dz svtdienas ieskaitot; Naudas atmaksa, kas ir cie禳i saist蘋ts ar lojalittes programmu un J贖su l蘋meni taj; 10% Live kazino naudas atmaksa uz summu l蘋dz 150.

Sp躁u izvle

Wazamba sadarbojs ar 27 sp躁u izstrdtjiem, kas summ piedv vairk nek 1500 kazino sp躁u. J贖s varat uzsplt tik populrus sp躁u automtus, k Mega Moolah, Chilli Quest un Wolf Gold, vai izbaud蘋t klasisks galda sples no pasaul paz蘋stamajiem Microgaming un NetEnt.

K labks sples var mint tos sp躁u automtus, kuri ir apkopoti sada躁 Jackpot ts ir sples ar progres蘋viem laimestiem. Tas noz蘋m, ka laimests nemit蘋gi aug, atkar蘋b no t, cik cilvku vietn spl vai splju禳i iepriek禳 禳o spli. Progres蘋vais laimest uzkrjas no likmes procenta. Citiem vrdiem katrs spltjs ar savu krtjo likmi piepilda banku, l蘋dz br蘋dim, kad kdam no spltjam izkr蘋t laim蘋g kombincija un apdvina ar visu summu uzreiz.

Par laimi, Wazamba par贖pjs par mobilo ier蘋u lietotjiem, kam pat蘋k uzsplt kdu kazino spli ce躁. Tie禳saistes kazino ir sader蘋gs ar vado禳ajm opertjsistmm Android un iOS. Piln蘋gi visas sples ir optimiztas mobilajm ier蘋cm, Jums b贖s pieejama piek躁uve naudas iemaksai, laimestu izmaksas piepras蘋jumiem, vism aktulajm akcijm un piedvjumiem, k ar蘋 klientu atbalsta Live atam.

Live kazino izvle

Ja Jums ir slinkums doties uz kazino, lai uzsplt kdu no m蘋躁km galda splm, vai ar蘋 J贖s nevarat at躁auties aizce躁ot uz Lasvegasu, lai izbaud蘋t 蘋stu kazino atmosfru, tad pam耀iniet uzsplt Live kazino sples iek禳 Wazamba vietnes. J贖s b贖siet prsteigts, ka s鱉ot mjs uz d蘋vna, vai atrodoties ce躁, J贖s varat sajust tik l蘋dzvrt蘋gu izklaides un azarta atmosfru, kda t pastv 蘋staj kazino.

Tikl蘋dz J贖s izvlsieties galda spli, Jums piebiedrosies 蘋sts d蘋leris, kas spls pret Jums. Parasti tie ir 躁oti izskat蘋gi un komunikabli cilvki, kas ne tikai dal蘋s krtis, bet ar蘋 uzmundrins J贖s un patiesi priecsies par J贖su uzvarm visas sples garum. Kura ir J贖su m蘋躁k galda sple pokers, rulete, bakara, blekd鱉eks?

Klientu serviss

Vietnes saskarne ir pieejama 9 valods, tas ir attiecinms ar蘋 uz klientu atbalsta centru. J贖s neapkalpos latvie禳u valoda, tau b贖s pieejamas sekojo禳as valodas ang躁u, krievu, po躁u, ungru, vcu, portug躁u, norv耀u, somu un it躁u. Kaut gan rakst蘋ts, ka konsultanti darbojas katru dienu 24 stundas diennakt蘋, ja J贖s vlaties sazvan蘋ties telefoniski, tad prliecinieties, ka J贖s zvant no plkst. 10:00 l蘋dz plkst. 20:00 GMT+3. Tpc iesakm izvlties Live atu, kur atbildi saemsiet nekavjoties, jebkur laik.

Gad蘋jum, ja J贖s nevlaties komunict ar klientu atbalsta centru, ieskatieties BUJ sada躁 jeb FAQ. Parasti tur ir apkopoti jautjumi un atbildes, kas bija vai ir sastopami visbie鱉k, piemram, K izveidot spltja kontu? K pieteikties iepaz蘋禳anas bonusam? Kdas naudas val贖tas tiek pieemtas? Sples neldjs, ko dar蘋t? utt.

Jauno klientu piedvjums

is kazino pieem Bitcoin
100% l蘋dz pat
500 +200
Bezmaksas griezieni
Pla禳s kazino piedvjums
Populrks d鱉ekpota sples
24/7 klientu atbalsta serviss
100% l蘋dz pat
500 +200
Bezmaksas griezieni

Kopsavilkums

Wazamba piln蘋gi apbur J贖s pirm acu uzmetiena uz spilgto saskarni, kas piesaista, un ar katru soli Jums pat蘋k 禳蘋s tie禳saistes kazino vl vairk. Viegla navigcija, tra re耀istrcija, interesanta tematika, ori耀inla ideja ar varoiem, milz蘋gs kazino sp躁u klsts, dsni bonusi gan jauniencjiem, gan ar蘋 patstv蘋giem speltjiem, Kirasao licence, diennakts klientu atbalsta centrs, 禳o sarakstu var paturpint ar vl papildus priek禳roc蘋bm, kas norda uz to, ka pavisam jauns kazino ar蘋 var b贖t veiksm蘋gs, ja to, kas tiek dar蘋ts taj piesaista.

Par

Moders mjas lapas dizains
24/7 klientu atbalsta serviss
Pla禳s kazino piedvjums
Pieejami kazino turn蘋ri

Pret

Nav Latvijas license
Mjaslapa nav pieejama latvie禳u valod

M贖su vrtjums

4