Skums / Pafbet
Pdjo reizi atjaunots: 25. November, 2020

Pafbet kazino apskats

5 dvan
+15% cashback
Kampaas
Bezmaksas griezieni
Naudas atmaksa
Turn蘋ri
Citi
Kampau bie鱉ums
Reti
Diezgan bie鱉i
Bie鱉i
Pieejamas sples
250+
Pieder
SIA PAF Latvija
Licence:
Latvijas Republikas Izlo鱉u un Azartsp躁u Uzraudz蘋bas Inspekcija
Dibints
2018

1996. gad landu sals tika dibints starptautisks azartsp躁u izklaides uzmums. Neskatoties uz to, ka Pafbet.lv savu darb蘋bu Latvijas tirg贖 atska tikai 2018. gada vasar, tam nenoliedzami ir liela pieredze, kas pal蘋dz nodro禳int latvie禳u spltjiem tikai labko sporta totalizatora likmes un da鱉das kazino sples.

K galveno at禳譟ir蘋bu var mint bezmaksas re耀istr禳anas bonusu, kur operators prskaita 5 par pirmo veikto iemaksu.
Tas noteikti 躁aus iepaz蘋ties ar vietnes piedvjumu bez papildus izmaksm. J贖s varat b贖t dro禳i, ka nauda patie禳m tiks prskait蘋ta un piedvjums nav joks, jo Pafbet ir licencts Latvij, tas sniedz savus pakalpojumus atbilsto禳i vadl蘋nijm un tdjdi katrs spltjs ir pasargts no iespjamm nelabvl蘋gm aktivittm no kazino puses.

Iepaz蘋禳ans bonusi un piedvjumi

No br蘋鱉a, kad Pafbet ienca Latvijas azartsp躁u industrijas tirg贖, iepaz蘋禳anas bonuss jauniem spltjiem palika nemain蘋gs – 5 dvan par pirmo iemaksu. Diem鱉l Pafbet vietn pat neb贖s atrodama iem蘋躁ot sada躁a Piedvjumi, tau, ja J贖s dosieties uz sada躁u Sporta likmes, tad varsiet paman蘋t mazu ikonu Piedvjumi. Tur saraksta beigs var atrast minjumu par bezriska likmi uz basketbola splm. Sal蘋dzinjum ar citiem tie禳saistes kazino Latvij, kur spltji tiek lutinti ne tikai ar dsniem kazino bonusiem, bet ar蘋 regulriem akcijas piedvjumiem gan kazino, gan ar蘋 sporta likmju sada躁, Pafbet izskats diezgan skopi.

Sp躁u izvle

Pafbet noteikti var lepoties ar saviem unikliem sp躁u automtiem no Paf Gaming Studio komandas, no populrkiem var mint Cash & Carry un Cash & Carry Shopping Spree. os automtus J贖s noteikti neatrad蘋siet pie konkurentiem. Protams, ka kazino sp躁u cien蘋tjiem b贖s iespja uzsplt ar蘋 paz蘋stamks sples no labkiem pasaules izstrdtjiem, piemram, NetEnt vai Quickfire.

Sp躁u izvle

Tie spltji, kas vls piedz蘋vot 蘋sto kazino atmosfru, Pafbet piedvs klasisks galda sples un to veidus Rulete, Blekd鱉eks un Bakara. Kop 13 galda sples. Starp citu, re耀istrtie klienti var pam耀int uzsplt pavisam bezmaksas. Iem耀iniet savas strat耀ijas demo versij, lai uzreiz neriskt ar savu relu naudu.

Pievrsiet savu uzman蘋bu sada躁ai Lielkie laimesti, tur atrad蘋siet diezgan iedvesmojo禳us ststus un to spltju rezulttus, kam trp蘋js laimt diezgan prvu naudas summu. Uz doto br蘋di lielkais d鱉ekpots ir pri 8.6 milj., laimts spl Arabian Nights 2012.gada novembr蘋. T k Latvij Pafbet atska savu darb蘋bu tikai 2018. gad, varam tikai mint, no kuras valsts ir 禳蘋s veiksminieks. Tomr, sp躁u automtu izvln J贖s varat atlas蘋t D鱉ekpota sples un apskat蘋t uzkrtos laimestus, kas turpina augt un jebkur br蘋d蘋 iepriecint kdu no Pafbet spltjiem. Cik liela varb贖t蘋ba, kas 禳蘋s veiksminieks b贖siet J贖s?

Sporta likmju izvle

Tie spltji, kas mekl vietni, kur veikt sporta likmes uz savu m蘋躁ko komandu, noteikti var pa躁auties uz Pafbet. J贖s varsiet veikt likmes uz populrkiem sporta veidiem un to paz蘋stamm sacens蘋bm gan pirms mata dienas, gan ar蘋 Live re鱉蘋m. Ar蘋 dsni koeficienti nepievils tos, kas mekl tikai labkos piedvjumus. Laiku pa laikam sporta faniem var b贖t piedvta ar蘋 kda bezriska likme uz aktulko sporta notikumu. obr蘋d ir pieejama bezriska likme uz basketbola splm.

Sporta likmju izvle

Live kazino izvle

Live kazino sp躁u klsts Pafbet vietn nav liels, tau tas ir. Klasisk rulete, blekd鱉eks un bakara ar reliem d蘋leriem iepriecins re耀istrtos spltjus. T ir labk iespja, k izbaud蘋t 蘋sta kazino atmosfru atrodoties mjs, gaidot rind vai braucot autobus. Izskat蘋gi d蘋leri ar prieku sastd蘋s Jums kompniju pie galda un komunics visas sples garum.

Klientu serviss

Diem鱉l klientu atbalsta centrs darbojas tikai darba diens no plkst. 10:00 l蘋dz plkst. 18:00. Tajos br蘋鱉os, kad Live ats ir izslgts vai atbalsta centra tlrunis klus, J贖s varat rakst蘋t epastus vai apskat蘋ts sada躁u ar bie鱉k uzdotiem jautjumiem. Lielkoties visi jautjumi atkrtojs, tpc ar varb贖t蘋bu 99.9% savu atbildi J贖s atrad蘋siet bez Pafbet konsultanta pal蘋dz蘋bu.

Iemaksas/Izmaksas metodes

Vari iemakst ar:

Bankas prskait蘋jums
MasterCard
SEB
Swedbank
VISA

Vari izmakst ar:

Bankas prskait蘋jums
MasterCard
SEB
Swedbank
VISA

Izmaksu laiks

Online maksjumi: 1 stunda
Bankas prskaitijums: 1-3 dienas

Jauno klientu piedvjums

5 dvan
+15% cashback
Latvij licenzts kazino
Ori耀inlas Paf sples
D鱉ekpota sples
5 dvan
+15% cashback
5 dvan
+15% cashback

Kontakti

Telefons: 8000 6330 (bezmaksas)
Facebook: https://www.facebook.com/PafLatvija
Instragram: https://www.instagram.com/pafbet/
ats: J

Kopsavilkums

Neskatoties uz to, ka Pafbet ir daudzi m蘋nusi, vietn ir ar蘋 kaut kas unikls, kas nav atrodams pie konkurentiem bezmaksas 5 spltja kont, kas 躁aus izbaud蘋t sp躁u pieredzi bez papildus ieguld蘋jumiem, k ar蘋 savi sp躁u automti no Paf Gaming Studio ar progres蘋viem laimestiem. Latvijas Republikas Izlo鱉u un Azartsp躁u Uzraudz蘋bas Inspekcija izsniedza vietnei licence, kas apliecina, ka veikt sporta likmes un splt kazino sples pie dot operatora ir dro禳i. J贖su iemakst nauda nepazud蘋s, piepras蘋ts izmaksas tiks izmakstas laic蘋gi un personas dati netiks nodoti tre禳ajm personm.

T k vietne atska savu darb蘋bu tikai 2018. gad, mums ir cer蘋bas, ka kazino turpins att蘋st蘋ties un visas nepiln蘋bas tiks novrstas tuvkaj laik. L蘋dz tam br蘋dim, ms esam prliecinti, ka ikviens vars atrast sev piemrotku sporta notikumu, vai izbaud蘋t kdu no populrkm kazino splm.

Par

Paf Ori耀inlas sples
Pal蘋dz蘋bas r蘋ki atbild蘋gai splei
Regulri piedvjumi

Pret

Ierobe鱉ots sp躁u piedvjums
Ierobe鱉ots atbalsta darba laiks

M贖su vrtjums

4.2