Skums / Olybet
Pdjo reizi atjaunots: 21. October, 2020

Olybet kazino apskats

Jaunajiem klientiem
100 +100
Bezriska griezieni
Kampaas
Bezmaksas griezieni
Naudas atmaksa
Turn蘋ri
Citi
Kampau bie鱉ums
Reti
Diezgan bie鱉i
Bie鱉i
Pieejamas sples
400+
Pieder
SIA Olympic Casino Latvia
Licence:
Latvijas Republikas Izlo鱉u un Azartsp躁u Uzraudz蘋bas Inspekcija
Dibints
2010

Vai bijt paman蘋ju禳i pilstas iels Olympic Casino iestdes? Tas ir viens no vado禳ajiem kazino izklaides operatoriem Baltij, kuras pirmskumi ir atrodami 1993. gad kaimivalst蘋 Igaunij. Latvij Olympic Casino uzska savu darb蘋bu tikai 2002. gad. Pc astoiem gadiem uzmums atska sniegt savu pakalpojumus ar蘋 tie禳saist. odien Olympic Casino joprojm priec kazino spltjus sauszemes kazino, savukrt Olybet mr譟is ir sniegt dro禳u un jautru azartsp躁u pieredzi tie禳saist, kas iek躁auj sev蘋 ne tikai kazino sples, bet ar蘋 sporta likmes un pokers.
Olybet r贖pjs par katru spltju, kas nonk viu vietn, to apliecina saemt sertifikcija no Izlo鱉u un azartsp躁u uzraudz蘋bas inspekcijas, k ar蘋 programmnodro禳injums, kas darbojas atbilsto禳i nosac蘋jumiem un privtuma politikai.

Iepaz蘋禳ans bonusi un piedvjumi

Olybet patie禳m piedom pie kazino bonusiem, ar kuriem lutina savus eso禳us klientus. Katru dienu spltji saem da鱉dus akcijas piedvjumus 5 bezriska griezieni Jaud蘋g Pirmdien, l蘋dz 150 bezriska griezieni Bezriska Griezienu Otrdien, 10 Naudas Atmaksas Tre禳dien, 35 garantta balva Ceturtdienas Sprint, 5 naudas bonuss piektdien Laim蘋gajm 7 splm un l蘋dz 30 bezriska griezieniem Olybet Ned躁as Nogal! Izskats, ka J贖s b贖siet aizemti ar kazino spl禳anu.

Ja J贖s esat jauniencjs Olybet vietn, tad Jums tiks piedvta izvla pirm bonusas saem禳an: 100 bezriska griezieni vai 100% bonuss. Izvle b贖s J贖su zi!

Runjot par sporta piedvjumiem, ar蘋 te katrs sporta fans atrad蘋s sev piemrotko bonusu ar kuru izm耀int savu veiksmi. Jauni klienti var atskt savu ce躁u likmju veik禳an ar 100% bonusu l蘋dz 100 naudas atmaksas. Patstv蘋gie spltji noteikti izbaud蘋s dubultos laimestus uz KHL un NHL splm, vai kdu OlyBoost bezriska likmi ar apdro禳in禳anu.

Ar蘋 pokers nav atstts novrt, 禳obr蘋d J贖s varat kvalificties Blowout turn蘋ram ar garanttu naudas balvu fondu 50 000 apjom.

Olybet kazino sp躁u izvle

Olybet kazino sp躁u portfel蘋 ierindojs automti no labkajiem un azartsp躁u tirg贖 paz蘋stamkajiem sp躁u izstrdtajiem, tdiem k PlayN Go, Novomatic, NetEnt, EGT, Thunderkick, SG Gaming, Microgaming, NextGen un ELK.
381 (!) sp躁u automti un 46 galda sples. K populrks starp Olybet spltjiem tiek atz蘋mtas ko禳 Starburst sple un piedz蘋vojumiem bagts Book of Ra Deluxe automts. Bagt蘋gs galda sp躁u klsts priec gan ar klasiskm blekd鱉eka, ruletes, bakaras un pokera splm, t ar蘋 ar to da鱉diem veidiem, piemram Pontoon jeb ang躁u blekd鱉eks vai Eiropie禳u ruleti.

olybet top speles

Sporta likmju izvle

Tie cilvki, kas bauda sporta notikumus var atrast Olybet vietn gan vienkr禳as un kombints likmes uz populrkm un loklm sacens蘋bm, gan Live likmes sporta notikumu laik, gan ar蘋 virtul sporta likmes, piemram, zirgu vai suu skrie禳ans. Uz vism 禳蘋m likmju sada躁m klientiem ir 蘋pa禳ie piedvjumi ar paaugstintiem koeficientiem, bezriska likmm un palielintiem laimestiem kombinto likmju cien蘋tjiem.

Kopum Olybet sarakst ir 29 da鱉di sporta veidi, tai skait e-sports (Dota2, League of Legends (LoL) un Cunter-Strike: Global Offensive). Olybet iepriecins ar蘋 tos, kam pat蘋k veikt der蘋bas un prognozes uz prezidenta vl禳anm vai Oskara balvas saem禳anas. Sada躁 Virtulais sports ir tikai 7 poz蘋cijas, bet ts noteikti prsteigs ar uniklm tematikm zirgu paj贖gi, sp蘋dvejs, suu skrie禳ans Jums neb贖s laika garlaikoties.

Live kazino izvle

Diem鱉l Olybet nepiedv prmr蘋gu Live kazino sp躁u klstu, bet J贖s noteikti b贖siet prsteigti ar to kvalitti. 2 ruletes un 2 blekd鱉eki no paz蘋stam izstrdtja NetEnt, kas pasaul paz蘋stams k labkais Live d蘋leru kazino pakalpojumu nodro禳intjiem, un papildus 8 Likmju sples no Betgames TV prraidm ar skaistkiem d蘋leriem. J贖su r蘋c蘋b b贖s interesantas likmes uz Likmju karu, Pokeri, Bakaru, Laimes ratu, laim蘋go 7, Laim蘋go 6, Laim蘋go 5 un Kauliu dueli, labi pavad蘋t laiks ir garantts!

Spltji, kas vls uzsplt, bet nesaprot sples nosac蘋jumus, var ieskat蘋ties iek禳 Likmju sples sada躁as K splt?, kur 蘋si un kodol蘋gi aprakst蘋ta katra no Betgames TV splm, k ar蘋 Jums ir dz蘋vais klientu atbalsts apburo禳o d蘋leru tl, kuri s鱉 galda pretj pus.

Olybet Live kazino izvle

Klientu serviss

Jautjumu gad蘋jumos spltji var sazinties ar Olybet klientu atbalsta centru gan rakstot uz epastu [email protected], gan sazinoties Online at, kas darbojas katru dienu no plkst. 8:00 l蘋dz plkst. 24:00 nakt蘋. Gad蘋jum, ja J贖su latvie禳u valoda ir tikai sarunvalodas l蘋men蘋, Olybet konsultanti sps pal蘋dzt ar蘋 krievu un ang躁u valods.

Papildus, apskatiet vietnes f贖teri, tur atrad蘋siet s蘋kumos aprakst蘋tus noteikumus un nosac蘋jumus, kas pal蘋dzs orientties Olybet vietn un sples proces, k ar蘋 apzinties ka J贖su ieguld蘋t un laimt nauda ir dro禳 viet.

Iemaksas/Izmaksas metodes

Vari iemakst ar:

Bankas prskait蘋jums
Citadele
MasterCard
SEB
Swedbank
VISA

Vari izmakst ar:

Bankas prskait蘋jums
Citadele
MasterCard
SEB
Swedbank
VISA

Izmaksu laiks

Online maksjumi: 1 stunda
Bankas prskaitijums: 1-3 dienas

Jauno klientu piedvjums

Jaunajiem klientiem
100 +100
Bezriska griezieni
Laba kazino sp躁u izvle
Ekskluz蘋vi bonusi
Jackpot sples
Jaunajiem klientiem
100 +100
Bezriska griezieni
Jaunajiem klientiem
100 +100
Bezriska griezieni

Kontakti

Twitter: @OlybetLV
ats: J

Kopsavilkums

Jau gandr蘋z 20 gadus Olybet sniedz saviem spltjiem tikai labkos pakalpojumus k tie禳saistes totalizators, kur ir atrodami ne tikai sporta notikumu likmes uz pasaules un lokliem empiontiem, bet ar蘋 sp躁u automti un galda sples, virtula sporta likmes un pokers.

Tik ilg darb蘋bas period Olybet vietne piedz蘋voja krasas prmaias, 2017. gad kazino izveidoja vizuli pievilc蘋gku un modernku sp躁u vidi. Spilgts dizains noteikti piesaista jaunko paaudzi, kas var baud蘋t azartsples ar蘋 mobilaj ier蘋c, jo Olybet par贖pjs, lai web lapai ir izveidota piemrota un labi prskatma mobil versija.

Olybet darbojas ar Izlo鱉u un Azartsp躁u uzraudz蘋bas inspekcijas licenci, kas krtjo reizi pierda, ka operators ir dro禳s un uzticams, jo gad蘋jum, ja Jums netiks izmaksts laimests vai pard蘋sies neatrisintas problmas, Jums ir vieta, kur vrsties pc pal蘋dz蘋bas. Tau ms esam prliecinti, ka Jums nepard蘋sies tda vajadz蘋ba.

Par

Atjaunota mjas lapa
Laba populru d鱉ekpota sp躁u izvle
躉oti rts uz mobilajiem telefoniem
Daudz sporta likmju piedvjumi

Pret

Nav bie鱉k uzdoto jautjumu sada躁a
Ierobe鱉ots atbalsta darba laiks

M贖su vrtjums

4.5