Skums / 11.lv
Pdjo reizi atjaunots: 25. November, 2020

11.lv kazino apskats

100 bezmaksas griezieni
Book of Ra Delux
Kampaas
Bezmaksas griezieni
Naudas atmaksa
Turn蘋ri
Citi
Kampau bie鱉ums
Reti
Diezgan bie鱉i
Bie鱉i
Pieejamas sples
990+
Pieder
SIA viensviens.lv
Licence:
Latvijas Republikas Izlo鱉u un Azartsp躁u Uzraudz蘋bas Inspekcija
Dibints
2012

Neskatoties uz to, ka 11.lv (viensviens.lv) ir jaunkais tie禳saistes kazino starp Latvijas operatoriem, kuriem tika izsniegta Izlo鱉u un azartsp躁u inspekcijas licence, tas jau iekaroja Latvijas spltju sirdis. Kop禳 2012. gada operators iepriecina savus klientus ar izdev蘋giem koeficientiem uz populriem sporta notikumiem, tostarp, no 2014. gada 11.lv sniedz ar蘋 populrks kazino sples, no paz蘋stamkajm – Book of Ra Delux un Divine Fortune ar progres蘋viem laimestiem.

Z蘋mola sauklis Uzvart var ikviens norda uz 11.lv mr譟i sniegt labko azartsp躁u pieredzi, kur ikkatrs spltjs var no譟ert laimi aiz astes. Lai atskt savu veiksmes mekl禳anas piedz蘋vojumu viensviens.lv vietn, Jums nksies re耀istrt savu profilu. Par laimi 11.lv par贖pjs par Jums un stipri sa蘋sinja re耀istrcijas formu, kur paliek ievad蘋t tikai noz蘋m蘋gko informciju vrds, uzvrds, epasta adrese, parole. Starp citu, Jums nav juztraucas par person蘋go informciju, 11.lv vietn darbojs privtuma politika, kuras galvenais uzdevums ir pasargt tos no tre禳ajm personm.

Iepaz蘋禳ans bonusi un piedvjumi

Kas var b贖t pat蘋kamks par dvanm un bonusiem? 11.lv par贖pjs gan par jauniem, gan par eso禳ajiem spltajiem, gan par sporta faniem, gan ar蘋 par Latvijas kazino cien蘋tjiem. Sada躁a Piedvjumi ir prpild蘋ta ar da鱉da veida piedvjumiem. Te J贖s atrad蘋siet bezriska likmes ar 100% naudas atmaksu uz aktuliem sporta notikumiem vai l蘋dz pat 500 kazino bonusu kd no sp躁u automtiem. Visi piedvjumi tiek regulri atjaunoti, kas ne躁auj patstv蘋giem klientiem garlaikoties.
Tie, kas vl nav paz蘋stami ar 11.lv pakalpojumiem b贖s pat蘋kami prsteigti ar dsniem iepaz蘋禳anas bonusiem. Ja J贖s mekljat vietni, kur iegriezt savu m蘋躁ko sp躁u automtu, dodaties uz 11.lv, jo par re耀istrciju J贖s saemsiet 100 (!) bezmaksas griezienus. Sporta cien蘋tji b贖s prsteigti ne mazk, J贖s saemsiet ne vienu, bet veselas 3 (!) likmes bez riska ar 100% naudas atmaksu, ja likme nenospls.

Sp躁u izvle

11.lv tie禳saistes kazino var paliel蘋ties ar lielu un daudzveid蘋gu sp躁u automtu kolekciju. Portfel蘋 b贖s nedaudz vairk k 990 sples, kas iek躁auj gan galda sples, gan ar蘋 live kazino ar reliem d蘋leriem. Kazino sada躁as izvln J贖s varsiet atrast spli gan pc nosaukumu, gan ar蘋 atlas蘋t ts pc nodro禳intaj, t.i. pc sples izstrdtja. Sarakst ir tdi paz蘋stami azartsp躁u izstrdtji k Microgaming, PlayN Go, NYX, EGT, iSoftBet un citi. 11.lv pat nodal蘋ja TOP 16 labks sples un atlas蘋ja ar蘋 iecien蘋tkos automtu spltju vid贖.
No aizraujo禳kajm sada躁m sarakst minsim D鱉ekpots. eit J贖s atrad蘋siet sp躁u automtus ar progres蘋viem laimestiem. Turpat J贖s redzsiet uz doto br蘋di uzkrto laimestu, kas neprtraukti aug un jebkura br蘋d蘋 var prsprgt. Varb贖t tie禳i J贖s esat tas laim蘋gais uzvartjs, kas saems milz蘋gu naudas summu. Da鱉i laimesti pat prsniedz 200 000 summu.

Sp躁u izvle

Sporta likmju izvle

T k skotnji ViensViens fokusjs tie禳i uz sporta notikumu likmm, nav br蘋nums, ka vietne ir piln蘋b adaptta un piemrota gan profesionliem likmju veicjiem, gan ar蘋 jauniencjiem, kas vls atskt izm耀int savu laiku veicot likmi un atbalstot savu m蘋躁ko komandu vai atltu. Izvln ir 30 sporta veidi uz kuriem ir izveidotas da鱉das koeficientu l蘋nijas. Katrs sporta veids iek躁auj sev蘋 vairkas l蘋gas un empiontus, no paz蘋stamajiem KHL, NBA vai La Liga, l蘋dz mazk paz蘋stamajiem, piemram, Maltas Futbola Premjerl蘋ga.

K pat蘋kams bonuss, 11.lv izveidoja ar蘋 蘋pa禳s likmes, nosaucat ts par 11.lv Specils. Starp Politikas vl禳anm un Eirov蘋zijas prognozm ir ar蘋 piedvjumi ar paaugstintiem koeficientiem, burtiski, operators katru dienu nk klaj ar da鱉iem sporta notikumu grupm jeb kombintm likmm, kur kopjais koeficients var sasniegt pat 12.00. Tas noz蘋m, ka veicot likmi 1 vrt蘋b J贖s saemsiet 12, ja visi nosac蘋jumi tiks izpild蘋ti un likme nosplta.

Live kazino izvle

Ir gad蘋jumi, kad 躁oti gribs uzsplt kdu kr禳u spli, tau nav iespjas vai laika ieskriet kazino. Tie禳i td躁 online kazino operatori sniedz iespju izbaud蘋t rela kazino atmosfru jebkur viet, s鱉ot mjs uz d蘋vna vai braucot autobus. Viss kas ir nepiecie禳ams ir dators vai mobil ier蘋ce, interneta pieslgums un online kazino, kur ir iespja splt live kazino ar reliem live d蘋leriem. Sadarb蘋b ar NetEnt ViensViens vietn atrad蘋siet populrks Ruletes un Blekd鱉eka sples. Apburo禳as meitenes un izskat蘋gi v蘋rie禳i dal蘋s Jums krtis vai iegriez蘋s ruleti no translciju studijm vai relajiem kazino. Visa uzman蘋ba tiks velt蘋ta Jums, kas padara J贖su spl禳anas pieredzi vl 蘋pa禳ku.

Klientu serviss

J贖s varat uzrakst蘋t epastu uz klientu atbalsta centru jebkur Jums piemrot laik, gad蘋jum, ka J贖s vlaties saemt atbildi nekavjoties, tad m耀iniet zvan蘋t pa tlruni +371 200 05 811 darba diens no plkst. 9:00 l蘋dz plkst. 17:00 vai sazinties ar konsultantiem live at katru dienu no plkst. 9:00 l蘋dz plkst. 23:59. Ir br蘋鱉i, kad konsultanti ir stipri prslogoti vai aizemti atbildot uzcitu klientu jautjumiem. dos br蘋鱉os iesakm pameklt atbildes uz J贖su jautjumiem sada躁 BUJ bie鱉k uzdotie jautjumi.

Iemaksas/Izmaksas metodes

Vari iemakst ar:

Bankas prskait蘋jums
Citadele
MasterCard
SEB
Swedbank
VISA

Vari izmakst ar:

Bankas prskait蘋jums
Citadele
MasterCard
SEB
Swedbank
VISA

Izmaksu laiks

Online maksjumi: 1 stunda
Bankas prskaitijums: 1-3 dienas

Jauno klientu piedvjums

100 bezmaksas griezieni
Book of Ra Delux
Liela sp躁u izvle
trks izmaksas Latvij
Live Kazino
100 bezmaksas griezieni
Book of Ra Delux
100 bezmaksas griezieni
Book of Ra Delux

Kontakti

Telefons: 20005811
Twitter: @viensvienslv
ats: J

Kopsavilkums

11.lv ir patie禳m dro禳a vietne, kur baud蘋t gan populrkos sp躁u automtus, gan veikt likmes uz paz蘋stamiem sporta notikumiem. Par dro禳蘋bu un uzticam蘋bu liecina izsniegt Latvijas Republikas Izlo鱉u un Azartsp躁u uzraudz蘋bas inspekcijas licence. Pati vietne ir rti prskatma un viegli lietojama, kura ir pielgota ar蘋 mobilajm ier蘋cm. Sp躁u klsts un sporta likmju daudzveid蘋ba neliks garlaikoties ne patstv蘋giem klientiem, ne jauniem spltjiem. Papildus bonusi un lojalittes programma tikai pastiprina to faktu, ka cilvki nk un paliek, jo VienViens patie禳m r贖pjs, lai spltjs saem labko azartsples un izklaides pieredzi.

Par

Liela kazino sp躁u izvle
Pieejams LIVE kazino
Liela sporta likmju sada躁a
Latvij trks laimestu izmaksas

Pret

Laikietilp蘋ga re耀istrcija
Nepiln蘋ga "Bie鱉k uzdoto jautjumu" sada躁a

M贖su vrtjums

4.2