Skums / Feniksscasino
Pdjo reizi atjaunots: 21. j贖lijs, 2020

Fenikss casino apskats

100% l蘋dz pat
300
Nav pieejams
Kampaas
Bezmaksas griezieni
Naudas atmaksa
Turn蘋ri
Citi
Kampau bie鱉ums
Reti
Diezgan bie鱉i
Bie鱉i
Pieejamas sples
200+
Pieder
SIA Alfor
Dibints
2015

Fenikss casino ir viens no atpaz蘋stamkajiem azartsp躁u z蘋moliem Latvij. Ja J贖s neapmekljt feniksscasino.lv vietni, tad pavisam noteikti redzjt relas sp躁u zles kd no Latvijas vai Igaunijas pilstm. 127 sp躁u zles atrodas 30 Latvijas pilsts. No 2015.gada savus pakalpojumus atska piedvt ar蘋 tie禳saist, kas 躁auj sasniegt tos spltjus, kas atrodas interneta pla禳umos.

Jums nav juztraucas par savu iemaksto naudu, vai par to, ka laimests netiks izmantots. Gan sauszemes sp躁u zles, gan ar蘋 tie禳saistes vietne ir licenctas ar Latvijas Republikas Izlo鱉u un Azartsp躁u Uzraudz蘋bas Inspekcijas izdoto sertifiktu, kas apliecina, ka kazino Latvij ir dro禳s un uzticams visiem re耀istrtajiem spltjiem.

Iepaz蘋禳ans bonusi un piedvjumi

Tie spltji, kas vl nav re耀istrti Fenikss Casino vietn, tiem b贖s lieliska iespja ieg贖t iepaz蘋禳anas bonusu uz kazino splm, vai ar蘋 uz sporta likmm. 100% bonusa atmaksa spltjiem, kas vls iegriezt kdu no populrkiem sp躁u automtiem, Fenikss izmakss l蘋dz 300 lielu bonusa atmaksu uz J贖su pirmo depoz蘋tu. Nauda tiks pievienota spltja kontam. emiet vr, ka miniml iemaksa ir 10 un likmes apgroz蘋juma nosac蘋jums 30x no depoz蘋ta summas.

Sporta faniem Fenikss piedv 100% pe躁as palielintju, kur pirm veikt sporta likme tiks dubultota ar iespju laimt par 100 vairk. Izvlieties sporta notikumu un atz蘋mjiet savu dal蘋bu akcij, ja likme nospls, laimestam tiks pievienots Pe躁as Palielintjs.

Diem鱉l sada躁 Piedvjumi J贖s neatrad蘋siet regulras akcijas patstv蘋giem klientiem, tau ir unikla iespja saemt 10 par katru uzaicinto draugu. Jo lielka draugu kompnija spl Fenikss Casino, jo lielks balans J贖su nkotnes likmm.

Sp躁u izvle

Tie禳saistes vietn atrad蘋siet visas iespjams kazino sples klasiskos un uniklos sp躁u automtus, l蘋dz 25 automtiem ar progres蘋viem laimestiem, kur lielkais 禳obr蘋d jau prsniedz 260 t贖ksto禳us, bingo, rulete un galda kar禳u sples. Sekojiet baltajai ruletes bumbiai, izm耀iniet veiksi pie blekd鱉eka galda vai iegrieziet kdu spilgtu sp躁u automtu.

Lielko da躁u no piedvtajm splm Fenikss ir modernizjis un pielgojis viedtlruiem, tas noz蘋m, ka baud蘋t azartsp躁u pieredzi J贖s varat ne tikai s鱉ot mjs pie datora, bet ar蘋 atrodoties ce躁. Viss, kas ir nepiecie禳ams mobil ier蘋ce un interneta pieslgums.

Sporta likmju izvle

Ja sporta likmju veik禳ana ir J贖su sirdslieta, tad Jums ir kas kop蘋gs ar Fenikss tie禳saistes vietni. Sldziet der蘋bas uz jebkuru sporta veidu gan l蘋dz sporta notikuma laikam, gan ar蘋 Live re鱉蘋m, kur b贖s iespja izbaud蘋t 譟udino禳u satraukumu sples laik un saj贖smu, kas favor蘋t komanda izc蘋na uzvaru 躁aujot J贖su likmei nosplt.

J贖su r蘋c蘋b ir 33 sporta veidi, ieskaitot 禳ahu, 禳autrias, e-sportu un pat tdas izklaides opcijas k X Factor un Dancing on Ice 禳ova prognozes. Visi sporta veidi veido t蘋klu no pri 100 t贖kst. Iespjamo likmju kombinciju. Ar tdu daudzveid蘋bu un pla禳u sporta veidu klstu J贖s noteikti atrad蘋siet tie禳i to aktulu sporta notikumu uz kuru veikt savu vienkr禳o vai kombinto likmi.

Live kazino izvle

Par nelaimi tiem spltjiem, kam pat蘋k Live kazino sples ar reliem d蘋leriem, Fenikss kazino nesps iepriecint savus klientus tie禳saist, jo 禳da veida sples nav pieejamas vietn. Iespjams, ka Fenikss kazino turpins att蘋st蘋t savu vietni un ar laiku aizpild蘋s visas tr贖ksto禳as poz蘋cijas.

Klientu serviss

Klientu atbalsta centrs darbojas katru dienu no plkst. 8:00 no r蘋ta l蘋dz plkst. 24:00. konsultanti run tr蘋s valods latvie禳u, krievu un ang躁u. Jums ir iespja zvan蘋t pa tlruni +371 673 010 90 vai rakst蘋t uz epastu [email protected]. Diem鱉l, Fenikss Casino nav pieejams Live ats, kur klienti vartu saemt atbildes uz steidz蘋giem jautjumiem. Tpc, gad蘋jumos, kad Jums ilgu laiku neatbild, J贖s varat doties uz sada躁u BUJ bie鱉k uzdotie jautjumi, kas pal蘋dzs izprast, vai vispr ir nepiecie禳am蘋ba vrsties pie Fenikss konsultanta.

Jauno klientu piedvjums

100% l蘋dz pat
300
Liels sp躁u piedvjums
Populrs Latvijas kazino
Novomatic un NetEnt sples
Nav pieejams
100% l蘋dz pat
300
Nav pieejams

Kontakti

Telefons: +371 673 010 90
ats: J

Kopsavilkums

Iekarojot sauszemes sp躁u z躁u pasauli, Fenikss Casino tm ar蘋 uz vietu tie禳saistes kazino pjedestl. Uz doto br蘋d蘋 ir da鱉i tr贖kumi, kas var novrst kdus no spltjiem, piemram, Live kazino un Live ata tr贖kums, tau jpiemin nenoliedzamas priek禳roc蘋bas, kas ne tikai piesaist蘋ts jaunus spltjus, bet ar蘋 padar蘋s tos par lojliem klientiem Latvijas licence, kas norda uz dro禳u un uzticamu kazino; dsni iepaz蘋禳anas bonusi, kas 躁aus atskt splt bez riskiem un zaudjumiem; vietne draudz蘋ga mobilajm ier蘋cm; ilgs klientu atbalsta centra darba laiks, pal蘋dzes atrisint radu禳as problmas un atbildt uz steidz蘋giem jautjumiem; unikls piedvjums, kas 躁auj saemt atalgojumu par katru re耀istrto draugu; pla禳s sp躁u automtu un sporta notikumu klsts; 25 sp躁u automti ar progres蘋viem laimestiem.

Par

Populrs Novomatic un Netent d鱉ekpota sples
Jauna mjas lapa
Sporta un Live likmes

Pret

Ierobe鱉ots sp躁u klsts
Nav LIVE kazino

M贖su vrtjums

4